eTimes Online Marketing News Logo

Права за ползване

 Общи Условия

Този уеб сайт е собственост и се поддържа от е-Академия, като се предоставя за публичен достъп при определени правила и условия. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт и го напуснете незабавно.

1. Условия за обслужване
С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на СТРАНИЦАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. е-Академия не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. При използване на УСЛУГИТЕ потребителят се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

2. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ).
Да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола.
В случай на загубване (забравяне) на паролата е-Академия ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща.
е-Академия не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

3. Авторски права
Всички права върху съдържанията, включени в СТРАНИЦАТА, която посещавате са запазени. Ползване на съдържания или части от тях може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на е-Академия или съответния източник, ако е цитиран такъв. Нерегламентираното ползване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Конфиденциалност
е-Академия се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от е-Академия по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на е-Академия.

5. Регистрация
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта. За целта е необходимо да се регистирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил или индивидуален профил на фирма за достъп функционалностите на сайта свързани с преоставяне на своите фирмени данни и данни за работните позиции, които предлагат. При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. е-Академия си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
е-Академия си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
е-Академия си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.


6. Прекратяване на достъп
е-Академия има право във всеки момент и без предизвестие да спре този уеб сайт или части от него. е-Академия има право във всеки момент да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените УСЛУГИ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ с действията си накърнява доброто име на е-Академия, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, е-Академия има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, е-Академия има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7. Ограничаване на отговорността
е-Академия не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените УСЛУГИ.
е-Академия не носи отговорност при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ от негова страна, както и за невъзможността или неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползват всяка една отделна УСЛУГА.
е-Академия не носи отговорност за изразените мнения на авторите на коментарите към статиите.
е-Академия се старае да поддържа на СТРАНИЦАТА вярна и точна информация, като не гарантира, че не са възможни грешки и пропуски. е-Академия се задължава да публикува опровержение или поправка на грешна информация, когато това бъде поискано от засегнато лице.
е-Академия не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на СТРАНИЦАТА. Цялата информация на СТРАНИЦАТА се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на е-Академия за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
е-Академия не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази СТРАНИЦА.
е-Академия не носи отговорност за информацията, съдържаща се в web сайтове, към които настоящата СТРАНИЦА съдържа препратки.

8. Промени
е-Академия си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

9. Други условия
е-Академия има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване. е-Академия си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в СТРАНИЦАТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Здравейте, Гост - Вход | Регистрация |
Абонирай се: Email абонамент RSS абонамент Facebook абонамент Twitter абонамент